Category: Chuyện Tàu

Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán

   Thời Tam quốc là một giai đoạn lịch sử nổi bật bên nước Trung Hoa. Thời kỳ này xuất hiện nhiều nhân vật tài...

Tôn Kiên Văn Đài ( Phần 2)

Tiếp theo Phần 1  Cuối đời: Chết dưới làn tên đạn quân Kinh châu.     Lúc này những hành động của liên minh chư hầu...

Đô đốc Hoa Hùng

Hoa Hùng người ở Quan Tây, là võ tướng dưới trướng Đổng Trác. Lúc xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì...

Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn

Xuất thân: Quan Phó sứ Kho giáp trượng Tống triều. Lăng Chấn người ở Yên Lăng, là một tay võ nghệ cao cường làm nghề...

Kim Tiền Báo Tử – Thang Long

Xuất thân: Thợ rèn.    Thang Long xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn chế tạo binh khí, có cha...