Category: Chuyện Tàu

Tôn Kiên Văn Đài ( Phần 2)

Tiếp theo Phần 1  Cuối đời: Chết dưới làn tên đạn quân Kinh châu.     Lúc này những hành động của liên minh chư hầu...

Đô đốc Hoa Hùng

Hoa Hùng người ở Quan Tây, là võ tướng dưới trướng Đổng Trác. Lúc xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì...

Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn

Xuất thân: Quan Phó sứ Kho giáp trượng Tống triều. Lăng Chấn người ở Yên Lăng, là một tay võ nghệ cao cường làm nghề...

Kim Tiền Báo Tử – Thang Long

Xuất thân: Thợ rèn.    Thang Long xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn chế tạo binh khí, có cha...

Kim Sang Thủ – Từ Ninh

Xuất thân: Giáo đầu ở Đông Kinh, Giáo sư Kim Sang Ban, tức thầy dạy đánh binh khí Kim Sang. Xuất hiện: Hồi thứ 56....

Song Tiên – Hô Diên Chước

Xuất thân: Đô Thống chế huyện Nhữ Vinh; thuộc dòng dõi Hô Diên Tán – danh thần khai quốc Tống triều. Xuất hiện: Hồi thứ...

Lệnh Minh – Bàng Đức (Phần 2)

Xem lại Phần 1 Tại đây. Lệnh-minh Bàng-đức đang sắp sửa tiến quân thì có người tâu Tào Tháo không nên cho Bàng Đức làm...

Contact Us