Category: Triều Mạc

Hiến tông Mạc Phúc Hải

Xuất thân: Mạc Phúc Hải sinh năm 1517 ở thời Lê Sơ, là con trưởng của Thái tông Mạc Đăng Doanh; đồng thời là cháu...

Thái tông Mạc Đăng Doanh

Xuất thân: Mạc Đăng Doanh sinh năm 1500 ở thời Lê Sơ; là con trưởng của Thái tổ Mạc Đăng Dung và bà Nguyễn thị...

Thái tổ Mạc Đăng Dung (Phần 2)

Tiếp theo phần 1. Lên ngôi: Năm 1527, sau khi ép Cung Hoàng đế Lê Xuân cùng Thái hậu phải chết rồi thì Mạc Đăng...

Thái tổ Mạc Đăng Dung (Phần 1)

Xuất thân: Mạc Đăng Dung sinh năm 1483 dưới triều vua Lê Thánh Tông ở thời kỳ Lê Sơ trong một gia đình ngư dân...