Category: Tam Quốc

Tôn Kiên Văn Đài ( Phần 2)

Tiếp theo Phần 1  Cuối đời: Chết dưới làn tên đạn quân Kinh châu.     Lúc này những hành động của liên minh chư hầu...

Đô đốc Hoa Hùng

Hoa Hùng người ở Quan Tây, là võ tướng dưới trướng Đổng Trác. Lúc xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì...

Lệnh Minh – Bàng Đức (Phần 2)

Xem lại Phần 1 Tại đây. Lệnh-minh Bàng-đức đang sắp sửa tiến quân thì có người tâu Tào Tháo không nên cho Bàng Đức làm...

Lệnh Minh – Bàng Đức (Phần 1)

Quê quán: Vùng Tây Lương phía tây Trung Quốc. Xuất thân: Võ tướng dưới trướng Mã Siêu – con trai Mã Đằng Thứ-sử Tây Lương....

Diệu Tài – Hạ Hầu Uyên

Quê quán: quận Tiêu nước Bái thuộc Dự châu.  Tên chữ (Tự): Diệu Tài. Vai trò: Võ tướng phe Tào Tháo. Xuất hiện: Hồi thứ...

Bá Phù – Tôn Sách

Xuất thân: Ngô quận, Giang Đông. Là con trai trưởng của Trường sa Thái thú Tôn Kiên. Tên chữ (Tự): Bá Phù. Tên gọi khác:...

Sĩ Nguyên – Bàng Thống

Quê quán: huyện Tương Dương, Nam quận thuộc Kinh Châu. Tên chữ (Tự): Sĩ Nguyên. Tên hiệu: Phụng Sồ (Phượng con). Vai trò: Mưu sĩ...

Contact Us