Category: Tam Quốc

Thân tại Tào doanh, tâm tại Hán

   Thời Tam quốc là một giai đoạn lịch sử nổi bật bên nước Trung Hoa. Thời kỳ này xuất hiện nhiều nhân vật tài...

Tôn Kiên Văn Đài ( Phần 2)

Tiếp theo Phần 1  Cuối đời: Chết dưới làn tên đạn quân Kinh châu.     Lúc này những hành động của liên minh chư hầu...

Đô đốc Hoa Hùng

Hoa Hùng người ở Quan Tây, là võ tướng dưới trướng Đổng Trác. Lúc xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa thì...

Lệnh Minh – Bàng Đức (Phần 2)

Xem lại Phần 1 Tại đây. Lệnh-minh Bàng-đức đang sắp sửa tiến quân thì có người tâu Tào Tháo không nên cho Bàng Đức làm...

Lệnh Minh – Bàng Đức (Phần 1)

Quê quán: Vùng Tây Lương phía tây Trung Quốc. Xuất thân: Võ tướng dưới trướng Mã Siêu – con trai Mã Đằng Thứ-sử Tây Lương....