Category: Thủy Hử

Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn

Xuất thân: Quan Phó sứ Kho giáp trượng Tống triều. Lăng Chấn người ở Yên Lăng, là một tay võ nghệ cao cường làm nghề...

Kim Tiền Báo Tử – Thang Long

Xuất thân: Thợ rèn.    Thang Long xuất thân trong gia đình có truyền thống làm nghề thợ rèn chế tạo binh khí, có cha...

Kim Sang Thủ – Từ Ninh

Xuất thân: Giáo đầu ở Đông Kinh, Giáo sư Kim Sang Ban, tức thầy dạy đánh binh khí Kim Sang. Xuất hiện: Hồi thứ 56....

Song Tiên – Hô Diên Chước

Xuất thân: Đô Thống chế huyện Nhữ Vinh; thuộc dòng dõi Hô Diên Tán – danh thần khai quốc Tống triều. Xuất hiện: Hồi thứ...

Tiểu Lý Quảng – Hoa Vinh

Xuất thân: Võ quan trại Thanh Phong.    Trấn Thanh Phong thuộc đất Thanh Châu là nơi dân cư sầm uất, giữa trấn có chợ to...

Tích Lịch Hỏa – Tần Minh

Xuất thân: Võ quan Triều đình – Tổng quản Binh mã Thanh Châu. Tần Minh quê ở Khai Châu, tính tình nóng nảy, tiếng to...

Hoa Hòa Thượng – Lỗ Trí Thâm

Xuất thân: Đề hạt – một chức võ quan nhỏ ở Đông Kinh; sau làm Thủ lĩnh núi Nhị Long. Xuất hiện: Hồi thứ 3....