Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn

Xuất thân: Quan Phó sứ Kho giáp trượng Tống triều.

Lăng Chấn người ở Yên Lăng, là một tay võ nghệ cao cường làm nghề chế súng rất giỏi nên vẫn gọi là Oanh Thiên Lôi xưa nay.

Xuất hiện: Hồi thứ 54.

Bấy giờ, tướng triều đình là Song tiên Hô Diên Chước đánh trận đầu được thắng lợi. Tuy nhiên sau đó lực lượng Lương Sơn rút quân lùi sâu về tận căn cứ không ra. Hô Diên Chước không dám mạo hiểm tiến quân vào nơi thủy bạc nên còn chần chừ chưa quyết. Bỗng một hôm vua Tống nghe tin Hô Diên Chước thắng trận nên sai sứ giả mang các thứ sản vật cùng rượu ngon ra mặt trận để khao thưởng tướng sĩ. Hô Diên Chước sẵn dịp ấy, nhờ sứ giả về triều tâu vua xin cử Lăng Chấn đem súng lớn cùng các đồ hỏa khí đến tiếp ứng. 

Oanh Thiên Lôi - Lăng Chấn.
Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn.

Nguyên nhân gia nhập Lương Sơn Bạc: Bị nghĩa quân lập mưu bắt sống và dụ hàng.

Oanh-Thiên-Lôi Lăng-Chấn đến nơi, sắp đặt ba thứ súng lớn là Phong Hỏa Bác, Kim Luân Bác và Mẫu Tử Bác có tầm bắn mười bốn mười lăm dặm rồi thử khai hỏa một lượt, liền sau đó tiếng đạn bay pháo nổ đáp ầm ầm xuống tận nơi bến nước của sơn trại khiến quân Lương Sơn một phen thất kinh nên gấp rút bày mưu bắt Lăng Chấn.

Phe Lương Sơn thừa cơ sai Lý Tuấn, Trương Hoành cùng một toán quân ra tận nơi đặt hỏa bác, hò reo toan kéo đổ khiến Lăng Chấn hăm hở phi ngựa đuổi đánh đến tận nơi bến nước có sẵn một dãy hơn bốn mươi chiếc thuyền con cùng hơn trăm tên lính chực sẵn ở đó. Quân Lương Sơn nhảy hết lên thuyền rồi cố ý làm ra vẻ hỗn loạn chèo tới chèo lui hòng cho Lăng Chấn bắt được thuyền rồi thì toàn thị nhảy ùm xuống nước bơi lặn đi tứ tản. Bên bờ phía đối diện, lại có một toán quân khác thúc trống hò reo làm cho Lăng Chấn tức sôi lên, bắt quân lính chèo thuyền vừa cướp được tiến về phía giặc. Thuyền nhẹ đang lướt nhanh ra đến giữa dòng, bỗng nhiên đoàn thuyền Lăng Chấn chao lắc dữ dội rồi không sao điều khiển được nữa. Quân Lương Sơn từ dưới nước ngoi lên xô xát một hồi thì thuyền Lăng Chấn cũng bị nước tràn sắp chìm, buộc Lăng Chấn phải nhảy ùm xuống nước. Bấy giờ Nguyễn Tiểu Nhị chực sẵn, vớ được Lăng Chấn liền ôm choàng lấy mà kéo lên trên bờ rồi đưa về sơn trại.

Oanh Thiên Lôi - Lăng Chấn.
Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn.

Vị trí: Thứ 52.
Vai trò: Đầu lĩnh Chế tạo Hỏa pháo.
Binh khí: Giỏi nghề Cung nỏ.
Sao chiếu mệnh: Địa Phụ Tinh.
Tên hiệu: Oanh Thiên Lôi (Tiếng sét Vang trời).

Địa Phụ Tinh - Oanh Thiên Lôi - Lăng Chấn.
Địa Phụ Tinh – Oanh Thiên Lôi – Lăng Chấn.

Kết cục: Được chiêu an, và sống sót trở về sau chiến dịch đánh quân Phương Lạp.

Lực lượng nghĩa quân Lương Sơn nhờ có hỏa pháo của Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn yểm trợ nên đã giành ưu thế trong các cuộc vây thành đánh dẹp quân Liêu và các lực lượng khác chống đối triều đình nhà Tống. Sau chiến dịch cuối cùng đánh quân Phương Lạp, Lăng Chấn là một những đầu lĩnh sống sót trở về. Ông được triều đình phong cho chức quan ở Hoả dược cục, chuyên chế tạo hoả pháo và các loại vũ khí nổ.

Người đời sau có thơ rằng:

Hảo hán lừng danh tiếng khắp nơi
Tài năng chế súng thật hơn người
Ầm ào pháo bắn gầm rung đất
Chát chúa đạn bay nổ dậy trời.

Công thành cát bụi bay mờ mịt
Phá lũy tường rào nát tả tơi
Thế trận đang hăng sa sụp bẫy
Lương Sơn quy phục thuận theo thời.