Nhập Vân Long – Công Tôn Thắng

Xuất thân: Đạo sĩ phái Toàn Chân.

Xuất hiện: Hồi thứ 14.

Nhập Vân Long – Công Tôn Thắng

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Công Tôn Thắng theo lực lượng Tiều Cái cướp Sinh-thần-cương (món lễ vật) do Lương Trung Thư gửi mừng sinh nhật cha vợ là Sái Kinh – một mệnh quan triều đình. Phi vụ lúc đầu trót lọt, nhưng về sau gặp bất lợi nên Công Tôn Thắng cùng Tiều Cái và các huynh đệ khác kéo nhau lên Lương Sơn nương nhờ Vương Luân – trại chủ lúc bấy giờ.

   Sau khi lên Lương Sơn Bạc lần đầu, Công Tôn Thắng đã không ở đó xuyên suốt như nhiều vị hảo hán khác, mà ông đã che dấu thân phận, bỏ đi tu cùng La Chân Nhân. Đến khi quân Lương Sơn do Tống Giang lãnh đạo liên tục thất thế trước yêu thuật của quân Phàn Thụy thì Công Tôn Thắng mới về lại Lương Sơn giúp Tống Giang đánh bại quân Phàn Thụy bằng phép thuật cùng trận đồ Bát quái.

Thiên Nhàn-tinh

 

Vị trí: Thứ Tư.

Vai trò: Chánh Phương sĩ (Người tu luyện phép tiên và nghiên cứu thuật bói toán, trừ tà ma).

Sao chiếu mệnh: Thiên Nhàn-tinh.

Tên hiệu: Nhập Vân Long (Rồng cuộn mây).

Tên gọi khác: Công Tôn Tiên-sinh.

Kết cục: Lúc quân Lương Sơn chuẩn bị đi đánh Phương Lạp thì Công Tôn Thắng đã bỏ đại quân mà phiêu bạt giang hồ, vân du tu tiên.

   Người đời sau có thơ vịnh rằng:

Dụng phép như thần biến tắc thông
Danh xưng thường gọi Nhập Vân Long
Hô phong hoán vũ nghiêng trời đất
Đảo thế xoay thời chuyển núi sông.

Nợ nghĩa giang hồ mong trả trọn
Mang ơn bằng hữu cố đền xong
Tu hành chưa vẹn quay về ẩn
Cát bụi trần gian chỉ nặng lòng.