Tiểu Lý Quảng – Hoa Vinh

Xuất thân: Võ quan trại Thanh Phong.

   Trấn Thanh Phong thuộc đất Thanh Châu là nơi dân cư sầm uất, giữa trấn có chợ to phố lớn kể cũng bốn năm ngàn ngôi nhà. Trấn Thanh Phong nằm ở ngã ba đường thuận tiện giao thương, xung quanh có núi non hiểm trở nên giặc cướp cũng nhiều. Do đó triều đình đặt một trại nhỏ cai quản, sai Hoa Vinh làm Tri trại ấy.

Xuất hiện: Hồi thứ 32.

Tiểu Lý Quảng - Hoa Vinh.
Tiểu Lý Quảng – Hoa Vinh.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Vì bất bình mà ra tay cứu giúp Tống Giang dẫn đến những xung đột liên tiếp với các quan triều đình khác là Lưu Cao, Hoàng Tín, Tần Minh, Mộ-dung Ngạn-đạt.

   Trại Thanh Phong do triều đình lập ra ban đầu chỉ do Hoa Vinh là một võ tướng làm Tri trại. Về sau triều đình sai thêm Lưu Cao đến cùng giữ chức Tri trại như Hoa Vinh nhưng Lưu Cao lĩnh chức quan văn. Tuy nói là quan văn nhưng Lưu Cao lại là tay hèn kém, ngu dốt chỉ biết thừa cơ ăn của đút lót hạch sách người khác.

   Trong một lần ghé thăm trại Hoa Vinh, Tống Giang được đón tiếp nồng hậu rồi lưu lại ở đó hàng tháng trời. Đến một hôm vào dịp Tết Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng), Tống Giang cảm thấy khoan khoái trong lòng nên nổi hứng ra phố tham quan xem cảnh Nguyên Tiêu. Đang vẩn vơ ngắm cảnh xem đèn thì bỗng đâu một đám tay sai ập đến đè Tống Giang trói lại rồi dẫn về trại văn quan Lưu Cao.

  Khi mấy tên người nhà Hoa Vinh theo hầu Tống Giang chạy thoát về báo thì võ quan tri trại đùng đùng nổi giận liền đến trại Lưu Cao cứu Tống Giang. Binh lính trại Lưu Cao thấy Hoa Vinh tinh thần hậm hực thì ù chạy tán loạn, Lưu Cao cũng trốn chui nhủi nơi nào. Hoa Vinh xộc thẳng vào nhà trong thì thấy Tống Giang bị đánh đập tả tơi, tay chân xiềng xích treo lên trần nhà. Chàng liền cởi trói, đem Tống Giang về trại cứu chữa rồi gặng hỏi thì mới hay Tống Giang bị vợ Lưu Cao lấy oán báo ân, đổi trắng thành đen mà vu cáo hãm hại Tống Giang. Hoa Vinh vốn chẳng ưa Lưu Cao, lại càng ghét hơn mụ vợ điêu ngoa xảo trá. Nay thêm chuyện ca ca Tống Giang bị bức bách nên giữa đôi bên văn võ càng thêm bất hòa. Lưu Cao vì bất tài, lại hèn nhát nên lo sợ mà vội vàng cho người cấp báo Tri phủ Thanh Châu là Mộ-dung Ngạn-đạt để cầu cứu.

Thiên Anh-tinh.
Thiên Anh-tinh.

Tri phủ Thanh Châu lúc đầu sai Hoàng Tín đến bày mưu bắt được Hoa Vinh và cả Tống Giang nhưng sau đó bị các hảo hán trên núi Thanh Phong chặn đường đánh phá cướp được xe tù giải cứu Tống Giang và Hoa Vinh đem về sơn trại trên núi Thanh Phong. Tri phủ Mộ-dung nghe thế hốt hoảng bèn sai Tổng quản Binh mã Thanh Châu là Tần Minh đem quân đi dẹp loạn. Nhưng cuối cùng Tần Minh cũng bị Tống Giang, Hoa Vinh cùng các hảo hán trên núi Thanh Phong đánh bại và thuyết phục cùng nhập đảng. Tiên liệu triều đình sớm muộn gì cũng đem đại binh đến hỏi tội, mà sơn trại Thanh Phong thì nhỏ bé không thể nào dung thân nên toàn bộ các hảo hán triệt hạ, đốt bỏ sơn trại rồi cùng kéo đến Lương Sơn theo đề nghị của Tống Giang vì Tống Giang có quen biết đồng thời là ân nhân của Tiều Cái đang là chủ trại Lương Sơn.

Vị trí: Thứ 9.

Vai trò: Võ tướng – Mã quân Bát hổ Tiên phong sứ.

Binh Khí: Sở trường Cung tên, giáo dài.

Sao chiếu mệnh: Thiên Anh-tinh.

Tên hiệu: Tiểu Lý Quảng (Lý Quảng là tên một dũng tướng thời Hán có tài bắn cung thiện xạ).

Kết cục: Sau khi quy thuận triều đình nhà Tống, Hoa Vinh tham chiến các trận lớn nhỏ cùng lực lượng nghĩa quân Lương Sơn. Sống sót trở về, Hoa Vinh lĩnh chức Đô Thống-chế Phủ Thương-châu.

  Về sau, khi hay tin Tống Giang và Lý Quỳ đã bị gian thần hãm hại bằng rượu độc, thì Ngô Dụng cùng Hoa Vinh đem thi hài hai người đi an táng tại đầm Lục Nhi ngoài thành Sở Châu, nơi có sông ngòi và cây cối rậm rạp tựa chốn Lương Sơn Bạc năm xưa. Rồi cả Ngô Dụng cùng Hoa Vinh treo cổ tự vẫn tại nơi an táng Tống Giang và Lý Quỳ.

Người đời sau có thơ vịnh rằng: 

Mang danh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh
Thế sự bon chen chịu lép mình
Hận kẻ vong tình liều chống đối
Trọng người nghĩa khí kết liên minh.

Đôi phần lợi lộc thêm lầy óc
Một mảnh công danh chỉ nặng mình
Đốt trại ruổi rong lên Bến Nước
Tinh thần như lại được hồi sinh.