Cập Thời Vũ – Tống Giang

Xuất thân: Quan huyện. Chức vụ: Áp ty huyện Vận-thành nên còn được gọi là Tống Áp ty.

Xuất hiện: Hồi thứ 18.

Cập Thời Vũ – Tống Giang

   Nguyên nhân lên Lương Sơn: Sơ ý giết Diêm Bà Tích nên chịu cảnh lưu đày ở Giang-châu. Tại đây chàng sáng tác một bài thơ thể hiện khí phách của một trang nam tử trượng phu. Lợi dụng bài thơ còn lưu trên vách phấn, những kẻ tiểu nhân đã tố cáo cho rằng Tống Giang đề thơ tạo phản… Đến bước đường cùng, Tống Giang tham gia lực lượng khởi nghĩa Lương Sơn Bạc.

Thiên Khôi-tinh

Vị trí: Thứ Nhất.

Vai trò: Tổng Thủ-lĩnh Lương Sơn.

Sao chiếu mệnh: Thiên Khôi Tinh.

Tên Hiệu: Cập Thời Vũ (Mưa Kịp Thời).

Tên chữ (Tự): Công Minh.

Tên gọi khác: Hô Bảo Nghĩa (Người kêu gọi Chính nghĩa).

Kết cục: Được triều đình chiêu an, ban chức tước. Bị gian thần hãm hại nên phải uống rượu độc tự vẫn.

   Người đời sau có thơ vịnh rằng:

Lòng thành giữ trọn đạo cương thường
Cát bụi giang hồ chẳng vấn vương
Rộng lượng dân tình nên mạt vận
Bao dung bằng hữu phải cùng đường.

Quan gia trả hận đày lao ngục
Hảo hán đền ơn cướp pháp trường
Dấn bước phong trần lên thống lĩnh
Anh hùng quy tụ khắp muôn phương.