Trí Đa Tinh – Ngô Dụng

Xuất thân: Thầy dạy học và có quen biết khá thân với Tiều Cái.

Xuất hiện: Hồi thứ 14.

Trí Đa Tinh - Ngô Dụng
Trí Đa Tinh – Ngô Dụng.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Tham gia cướp Sinh-thần-cương cùng nhóm Tiều Cái, nên sau đó gia nhập lực lượng Lương Sơn Bạc cùng thời điểm với nhóm Tiều Cái.

Thiên Cơ-tinh.

Vị trí: Thứ Ba.

Vai trò: Chánh Quân-sư.

Sao chiếu mệnh: Thiên Cơ-tinh.

Tên hiệu: Trí Đa Tinh (Mưu trí sáng tựa ngàn sao).

Tên chữ (Tự): Học Cứu.

Tên gọi khác: Ngô Học-cứu; Học cứu Tiên sinh.

Kết cục: Được triều đình nhà Tống chiêu an, lĩnh chức Thừa Tuyên Sứ Quận Vũ Thắng.

   Về sau, khi hay tin Tống Giang và Lý Quỳ đã bị gian thần hãm hại bằng rượu độc, thì Ngô Dụng cùng Hoa Vinh đem thi hài hai người đi an táng tại đầm Lục Nhi ngoài thành Sở Châu, nơi có sông ngòi và cây cối rậm rạp tựa chốn Lương Sơn Bạc năm xưa. Rồi cả Ngô Dụng cùng Hoa Vinh treo cổ tự vẫn tại nơi an táng Tống Giang và Lý Quỳ. Một kết cục đầy bi thương!

   Người đời sau có thơ vịnh rằng:

Túc trí đa mưu lại rất gàn
Bình sinh dạy học sống an nhàn
Lương Sơn vắt óc phò Triều Cái
Bến Nước ra tay giúp Tống Giang.

Sắp kế quan quân đành khuất phục
Bày mưu tướng sỹ chịu chiêu hàng
Quân sư danh tiếng trùm thiên hạ
Gia Cát thần hầu dễ sánh ngang.