Đại đao – Quan Thắng

Xuất thân: Võ quan triều đình. Chức vụ: Tuần kiểm phủ Bồ Đông. Là dòng dõi danh tướng Quan Vân Trường (Quan Công) nhà Thục Hán.

Xuất hiện: Hồi thứ 63.

Đại Đao - Quan Thắng.
Đại Đao – Quan Thắng.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Thừa lệnh quan lớn Sái Kinh, Quan Thắng lãnh binh đi đánh Lương Sơn. Với tài năng võ nghệ cùng binh hùng tướng mạnh, đoàn quân dưới trướng Quan Thắng đã khiến quân Lương Sơn bước đầu phải chao đảo. Tống Giang vì cảm phục tài năng nên đã cùng mưu sĩ bày mưu lập kế khiến Quan Thắng không thể về triều mà phải chịu hàng phục, gia nhập lưc lượng nghĩa quân Lương Sơn.

Thiên Dũng-tinh.

Vị trí: Thứ 5.

Chức vụ: Đại tướng Mã quân; được tôn là Ngũ hổ tướng Lương Sơn. Các vị còn lại gồm: Lâm Xung, Tần Minh, Hô Diên Chước, Đổng Bình.

Binh Khí: Đại đao – Thanh Long Yển Nguyệt Đao.

Sao chiếu mệnh: Thiên Dũng-tinh.

Tên hiệu: Đại đao (dao lớn).

Kết cục: Được chiêu an, tiếp tục làm quan triều đình nhà Tống đến cuối đời.

   Dũng tướng Quan Thắng cùng quân Lương Sơn lập nhiều chiến công trong các trận đánh với quân Liêu, Điền Hổ, Vương Khánh, Phương Lạp… Khi về kinh được trao chức Tổng quản Binh mã phủ Đại Danh. Về sau, một hôm Quan Thắng đi thao luyện quân mã trở về, say rượu không may ngã ngựa, lâm bệnh rồi mất.

   Người đời sau có thơ rằng:

Nối dòng binh nghiệp nắm đao thương
Hậu duệ Quan Công quả phi thường
Chiến mã xông pha nơi trận mạc
Đại đao ngang dọc chốn sa trường.

Mang danh đạo tặc thành phi nghĩa
Giữ đạo trung thần hóa bất lương
Rũ bỏ lợi danh lên Bến Nước
Tâm hồn u uẩn nhớ quê hương.