Kim Sang Thủ – Từ Ninh

Xuất thân: Giáo đầu ở Đông Kinh, Giáo sư Kim Sang Ban, tức thầy dạy đánh binh khí Kim Sang.

Xuất hiện: Hồi thứ 56.

   Bấy giờ quân Lương Sơn Bạc bị tướng triều đình là Hô Diên Chước đem ba đạo quân đánh phải lui về tận sào huyệt. Trong lực lượng nghĩa quân Lương Sơn có một người dâng kế “mời” cho kỳ được Từ Ninh thì mới phá được thế trận liên hoàn mã của Song tiên Hô Diên Chước. Người vừa hiến kế ấy chính là Thang Long – một người anh em họ với Từ Ninh.

Kim Thương Thủ - Từ Ninh
Kim Sang Thủ – Từ Ninh.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Bị lừa mất áo giáp báu gia truyền nên một mạch thẳng tiến Lương Sơn rồi được “mời” nhập đảng.

   Từ Ninh có một chiếc áo giáp báu kết bằng lông chim nhạn, là báu vật gia truyền nên ông xem chiếc áo ấy như tính mạng của mình. Vậy để dụ được Từ Ninh đến Lương Sơn Bạc thì chỉ có cách sai người trộm lấy cái hòm có chứa áo giáp ấy. May sao trong lực lượng nghĩa quân lại có một tay “siêu trộm” tên là Thời Thiên, người này quả quyết: “Chỉ sợ ông ta không để ở nhà, chứ còn ở nhà thì thế nào tôi cũng lấy được.” Quả nhiên sau đó Thời Thiên thừa cơ trổ tài trộm được vật báu; và bằng một liên hoàn kế được sắp đặt tài tình đã khiến Từ Ninh đến tận sào huyệt Lương Sơn Bạc. Tại đây ông gặp lại người quen cũ là Báo Tử đầu Lâm Xung cùng người em họ Thang Long, những người này đã thuyết dụ được Từ Ninh nhập đảng.

Kim Sang Thủ - Từ Ninh.
Kim Sang Thủ – Từ Ninh.

Vị trí: Thứ 18.
Vai trò: Mã quân Bát hổ Tiên phong Sứ.
Binh khí: Sở trường ngọn Câu liêm Thương (Giáo dài có móc câu).
Sao chiếu mệnh: Thiên Hựu (Hữu/Hộ) tinh.
Tên hiệu: Kim Thương (Sang) Thủ – Tay thương/Câu liêm vàng.

Thiên Hựu Tinh - Kim Thương Thủ - Từ Ninh
Thiên Hựu Tinh – Kim Sang Thủ – Từ Ninh.

Kết cục: Bị trúng tên độc trong chiến dịch đánh quân Phương Lạp.

   Sau khi được triều đình chiêu an, Kim Sang thủ Từ Ninh đã tham gia các trận đánh lớn nhỏ cùng lực lượng nghĩa quân Lương Sơn Bạc. Trong trận chiến cuối cùng đối đầu quân Phương Lạp thì Từ Ninh bị trúng tên có tẩm thuốc độc, không lâu sau đó thì mất.

Người đời sau có thơ rằng: 

Xưa nay cuộc sống vẫn êm đềm
Nhà cửa lâu ngày vẫn ấm êm
Báu vật gia truyền khung áo giáp
Tài năng bản sắc dụng câu liêm.

Nghe lời dối gạt còn tin chắc
Trúng kế gian lừa mắc lỡm thêm
Bến Nước lâm nguy mong giúp đỡ
Ai hay hảo hán biết bao niềm.

One Comment