Tích Lịch Hỏa – Tần Minh

Xuất thân: Võ quan Triều đình – Tổng quản Binh mã Thanh Châu.

Tần Minh quê ở Khai Châu, tính tình nóng nảy, tiếng to như sấm, vốn nhà dòng dõi võ quan.

Xuất hiện: Hồi thứ 33.

Tích Lịch Hỏa - Tần Minh
Tích Lịch Hỏa – Tần Minh.

Nguyên nhân lên Lương Sơn: Vì muốn chiêu dụ Tần Minh mà Tống Giang cùng Hoa Vinh đã bày mưu khiến Tần Minh đắc tội với triều đình, cả nhà bị sát hại. Cùng đường nên gia nhập Lương Sơn Bạc.

   Khi Thống chế Tần Minh đem quân Thanh Châu đi tiễu trừ “bọn phản loạn” gồm những Tống Giang, Hoa Vinh… ở núi Thanh Phong bị thất bại và bị bắt. Bấy giờ bọn người Tống Giang không giết mà cũng chẳng tha ngay cho Tần Minh, mà bày mưu trì hoãn giữ Tần Minh ở lại làm lễ chiêu đãi đến mấy ngày liền. Đồng thời lựa người có dung mạo giống Tần Minh, sai cải trang mặc chiến bào và dùng gậy lang nha về đốt phá phủ Thanh Châu. Khi mọi việc xong xuôi đâu vào đấy y như kế hoạch đã định thì bọn người Tống Giang mới đem chiến phục, binh khí cùng chiến mã trả cho Tần Minh ra về. Nhưng Tần Minh đâu biết rằng giờ thì ở phủ Thanh Châu chẳng còn ai coi ông là Thống chế của họ nữa, mà Tần Minh là kẻ vừa phóng hỏa giết người, tàn sát sinh linh. Đang còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì thì trên thành quăng xuống mấy cái đầu người là vợ con, người nhà của Tần Minh rồi thì tên đạn bắn xuống rối rít. Dù căm hờn đến điên dại nhưng Tích-Lịch-Hỏa Tần-Minh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc thúc ngựa chạy nhanh về lại núi Thanh Phong cùng bọn người Tống Giang, Hoa Vinh.  

Thiên Mãnh-tinh.
Thiên Mãnh-tinh.

Vị trí: Thứ 7.

Vai trò: Mã quân Hổ tướng.

Binh Khí: Lang nha côn (bổng) – Gậy răng sói.

Sao chiếu mệnh: Thiên Mãnh-tinh.

Tên hiệu: Tích Lịch Hỏa (Lửa Sấm Sét, ý nói tính nóng như lửa).

Tên gọi khác: Tần Thống-chế, Tần Tổng-quản.

Kết cục: Chết ngoài mặt trận khi đánh quân Phương Lạp.

   Sau khi được triều trình nhà Tống chiêu an, Tích-Lịch-Hỏa Tần-Minh cùng đoàn quân Lương Sơn tham gia các trận đánh quân Liêu, Điền Hổ… đều được thắng lợi. Đến trận chiến cuối cùng gặp quân Phương Lạp thì Tần Minh không may sa cơ nên bị hại dưới tay tướng địch.

Người đời sau có thơ rằng: 

Thế sự xoay vần lắm bão giông
Nam nhi phỉ chí nợ tang bồng
Phò vua giúp nước luôn ra sức
Bắt giặc trừ gian vẫn gắng công.

Dũng tướng lâm nguy hờn số phận
Anh hùng mắc nạn hận non sông
Thân bằng quyến thuộc cùng oan mạng
Tiến thoái không xong khổ chất chồng.