Category: Tam Quốc

Đa nghi như Tào Tháo

     Tam quốc Diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết nổi tiếng kể về giai đoạn lịch sử chiến tranh đầy ác liệt giữa...

Hổ dại Hứa Chử

     Hứa Chử (? – 230) tự là Trọng Khang, được miêu tả là mình cao tám thước, lưng to mười bản, tay cầm...