Điền Vô Nhất Thốn

   Từ xa xưa, để diễn tả cuộc sống nghèo khó thì người ta thường dùng cụm từ “Nghèo rớt mồng tơi”, hoặc nghèo “Không một tấc đất cắm dùi”. Ngoài ra đôi khi để diễn đạt cho sự “vô sản” ấy thì người ta còn có câu “Điền vô nhất thốn”. Vậy “Điền vô nhất thốn” có nghĩa là gì?

   Đây là một câu thành ngữ gốc Hán được viết như sau:

  • Điền: Ruộng
  • Vô: Không có
  • Nhất: Một
  • Thốn: Tấc
Điền Vô Nhất Thốn

   Như vậy Điền Vô Nhất Thốn nghĩa là Ruộng không có một tấc.