Trong số 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tiểu thuyết gia Thi Nại Am, có một vị hảo hán tuy không lọt...