Hứa Chử (? – 230) tự là Trọng Khang, được miêu tả là mình cao tám thước, lưng to mười bản, tay cầm...