Đây là những loại binh khí có cán dài và mũi kim loại nhọn gần giống như Thương. Phàm loại nào biến thể...