Trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, họ là Tổng thống, Thủ tướng, tướng lĩnh cao cấp, … Sau biến cố năm 1975,...