Nguyệt nha sản: Binh khí cổ có xuất xứ từ dòng võ Trung Hoa. Tương truyền khi xưa thời buổi loạn lạc, giặc...