Cảm Hoài

Bên mộ Hàn Mặc Tử

Trăng lạnh, hồn xa, trời đất lạnh
Gió tìm lối nhớ gởi hương thu
Nghìn sau xin chuộc người bạc mệnh
Trả lời cho trời những khổ đau.
                              Quy Hòa, 9-1999.