Sài Gòn những năm 60 – 70 thế kỷ trước là một xã hội đầy biến động. Cho dù khói lửa chiến tranh...