Category: Danh tướng

Quốc thúc Trần Quang Khải

     Trần Quang Khải (1241-1294): Ông là con thứ ba của vua Trần Thái Tông, học nhiều biết rộng, văn võ toàn tài, ngay...